ENG / THAI

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง เป็นผู้ดูแลแบรนด์แม่โขงให้กับบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจซึ่งเป็นเจ้าของ แบรนด์แม่โขง จึงเป็นผู้ควบคุมดูแลข้อมูลของเว็บไซต์นี้ บริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจเป็นเจ้าของแบรนด์ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายแบรนด์ซึ่งมีชื่อเสียงแพร่หลายและได้มีการจัดจำหน่ายไปทั่วโลก

ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่:
อาคารแสงโสม เลขที่ 15 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
www.mekhong.com

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้งให้ความสำคัญต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและการจัดการข้อมูลของท่านด้วยสำนึกรับผิดชอบ เราจะไม่เก็บหรือใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดโดยไม่ได้รับการอนุญาตโดยชัดแจ้งจากท่าน (เช่น การสมัครรับข่าวสาร) ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้และข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านจะถูกใช้เพื่อการให้บริการแก่ท่านตามที่ท่านสมัครไว้เท่านั้น (เช่น จดหมายข่าวทางอีเมล) เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาดหรือการขาย

Please enter your date of birth.

You have to be over 20 to enter this site.

Enter